מלגת
קרן אילת

נרשמתם ללימודים אקדמיים? העיר אילת מאחוריכם!
דף הבית   קרן אילת

סטודנט תושב אילת
או לומד באילת?

מגיע לך יותר! 

ההרשמה למלגה תיפתח ב-15.8.21 ותיסגר ב-8.10.21

שימו לב, ההרשמה לפר״ח סגורה כעת, ותפתח ב-9.9.21
ההרשמה לחונכים ותיקים במסלול הירוק תפתח ב-2.9.21

קרן אילת תשפ״ב 2021-2022

עיריית אילת באמצעות קרן אילת לפיתוח חינוך ותרבות מעודדת את תושבי אילת לרכוש השכלה אקדמית, קרש הקפיצה לעולם התעסוקה. קרן אילת פועלת רבות על מנת להעניק לסטודנטים באילת מלגה עירונית לשכר לימוד אקדמי, ומחלקת מידי שנה מאות אלפי שקלים למאות סטודנטים.

יש לך שאלה? מעוניין לשמוע פרטים נוספים?

נגן וידאו

קריטריונים כלליים

על המבקש מלגה לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:

חתימה על כתבי התחייבות:

הסטודנט חייב לחתום על כתבי התחייבות המצורפים לבקשת המלגה, לפיו הוא עונה על כל הקריטריונים המוצגים להלן, ולצרף לבקשת המלגה את כל המסמכים הדרושים.
(למסלול 1#,1#א׳: נספחים א + ב | למסלול #2: נספחים: א + ב | למסלול #3, #4: נספח א׳.)

לימודים במוסד מוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה

או מה”ט או משרד ממשלתי, לפי העניין.

שירות צבאי או שירות לאומי או שירות אזרחי מלאים – חובה

למעט מי שקיבל פטור מטעמים רפואיים, או עולה חדש שקיבל פטור בגין גילו עפ”י החוק.

לימודים במוסדות אקדמיה באילת

– לא תינתן מלגה לסטודנט הלומד מחוץ לאילת מקצוע או מסלול הנלמדים באילת

לרשימת המקצועות הנלמדים באילת 

• סטודנט אשר יחליף מקצוע או מוסד לימודים מחוץ לאילת, יהיה זכאי לקבל מלגה רק אם מסלול הלימודים אינו נלמד באילת

** לתשומת לב הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן גוריון קמפוס אילת – המלגות מוענקות ע”י פר”ח ומגבית קנדה באמצעות המוסד האקדמי. לפרטים אודות מלגה זו ניתן לפנות לדיקנט סטודנטים,
גב’ רונית כהן [email protected] או בטלפון: 08-6304506.

התנדבות בקהילה

כל סטודנט יהיה חייב לבצע ולהשלים שעות התנדבות בקהילה, ע”פ מסלול המלגה.

 • הסטודנט ידאג לקבל מראש אישור לשיבוץ במקום התנדבות, בטרם יתחיל לבצע ההתנדבות בפועל. התנדבות שתבוצע ללא אישור מראש לא תיחשב במניין שעות ההתנדבות למלגה.
 • הסטודנט יעדכן מידי חודש בחודשו את שעות ההתנדבות שביצע בפועל במערכת דיווח שעות של קרן אילת. באחריות הסטודנט לוודא אישור וחתימת האחראי במקום ההתנדבות על דיווח השעות החודשי.
 • הסטודנט יסיים מלוא שעות ההתנדבות לא יאוחר מ 31.7.2022

וותק תושבות באילת –

כל סטודנט יהיה חייב לבצע ולהשלים שעות התנדבות בקהילה, ע”פ מסלול המלגה.

סטודנט הלומד באילת:
• פטור מהצגת ותק תושבות באילת, בתנאי שבתעודת הזהות, שתוצג עם הגשת בקשת המלגה, מצוינת כתובת המגורים באילת.


סטודנט הלומד מחוץ לאילת:
• הסטודנט לא יידרש להציג כתובת באילת בתעודת הזהות, בתנאי שהיה תושב אילת חמש (5) שנים רצופות לפני תחילת שנת הלימודים ביום הקובע, ובכפוף להצגת תעודת תושב אילת בתוקף.
• שירות צבאי בצה”ל או שרות לאומי ייחשב כוותק לסטודנט אשר למד בבי”ס תיכון באילת, או לבני אילת אשר למדו בחטיבה העליונה במסגרת חינוכית מחוץ לאילת.
• עולה חדש שהינו תושב אילת במשך שלוש שנים רצופות ביום הקובע, בתנאי שאינו מקבל שכר לימוד ממשרד הקליטה. עולה חדש נחשב מי שגר בארץ חמש שנים ביום הקובע.
• סטודנט שנישא לבת זוג אילתית וגר באילת לפחות שנתיים ביום הקובע, בתנאי שבת הזוג גרה באילת חמש שנים ברציפות.

מבחן הכנסה** – 6,000 ש”ח לנפש (בשקלול ילדים עד גיל 25)

 • סטודנט רווק יציג תלושי שכר של ההורים.
 • סטודנט נשוי יציג תלושי שכר שלו ושל בת זוגו. מקבל מזונות נדרש להציג אישור רלוונטי בנושא.

** למעט במסלול מלגה בשיתוף פר”ח ובמסלול מלגה של שיתופי פעולה אחרים.

זכאות וגובה המלגה –

• אם סך המלגות שמקבל הסטודנט מגורמים שונים מכסה את מלוא שכר הלימוד האוניברסיטאי הקבוע בחוק, הסטודנט לא יהיה זכאי למלגה מ”קרן אילת”
• אם סך המלגות שמקבל הסטודנט אינו מכסה את מלוא שכר הלימוד האוניברסיטאי הקבוע בחוק, הסטודנט זכאי למלגה מ”קרן אילת”, אולם סך המלגות לא יעבור את מלוא שכר הלימוד.

היקף לימודים – מס’ השעות השבועיות

סטודנט באוניברסיטה הפתוחה (לתואר ראשון או שני) – לפחות 4 קורסים בשנה

מספר המלגות –

• תואר ראשון – עד שלוש שנות לימוד בלבד
• תואר ראשון להוראה, להנדסה (מהנדס) ולראיית חשבון – עד ארבע שנים בלבד, תארים אשר תקופת הלימודים עולה על 3 שנים יובאו כבקשה חריגה
• רפואה – עד חמש שנות לימוד בלבד
• “קרן אילת” לא תעניק יותר משש מלגות לסטודנט.

חובת השתתפות בטקס חלוקת המלגות**

• בקשה שלא להגיע לטקס מסיבות שונות תוגש לאישור הועדה, בכתב, כולל מסמכים.
• ככל ואושר לסטודנט להיעדר מטקס המלגות, רק בני משפחה מקרבה ראשונה יהיו רשאים לקבל את המלגה בשם הסטודנט, עם הצגת תעודת זהות, במעמד הטקס.
** ככל ומתקיים באותה שנה, בהתאם לתו הסגול

לימודים בחו”ל –

סטודנט הלומד מחוץ לגבולות מדינת ישראל אינו זכאי למלגה

אישור המלגה

מותנה במשאבי קרן אילת ומספר התקנים, ולפי שיקול דעת ועדת המלגות של קרן אילת.

ערעור, הטעיה, השבת מלגה:

 • ערעור: סטודנט אשר בקשתו לקבלת מלגה נדחתה, רשאי להגיש ערעור מנומק בכתב בצירוף המסמכים הנדרשים לוועדת המלגות, תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה.
 • הטעייה: היה ויתברר כי בטופס הבקשה מולאו פרטים לא מדויקים או לא נכונים, או הושמטו נתונים נדרשים אשר יגרמו להטעיה ולקבלת החלטה שגויה ע”י ועדת המלגות, תבוטל הבקשה למלגה לאלתר. אם כבר קיבל הסטודנט את המלגה, הוא יידרש להחזירה באופן מיידי.
 • החזרת כספי המלגה: סטודנט אשר לא עמד בכל ההתחייבות ותנאי המלגה, יחזיר לקרן אילת את כספי המלגה ששולמו לו, באמצעות העברה בנקאית תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה, בתשלום אחד בהעברה בנקאית.

דגשים:

 • כל האמור לעיל מותנה בסך התרומות שתגויסנה וסך משאבי קרן אילת למטרת מתן המלגות.
 • הוועדה רשאית לבחון מחדש מידי שנה את הקריטריונים, לאשר קריטריונים חדשים/נוספים/שונים, לקבוע נושאים/מקצועות נדרשים ברמה העירונית לצורך שינוי סדר העדיפויות למתן המלגות.
 • “התאריך הקובע” הוא היום הראשון בשנת הלימודים האקדמית.

      השימוש בלשון זכר הוא לשם נוחות בלבד. כל האמור לעיל פונה לנשים ולגברים כאחד.

 1. שיבוץ להתנדבות
 • סטודנט שחושב שלא יהיה לו את הזמן הדרוש לביצוע מלוא שעות ההתנדבות (במהלך שנת הלימודים), מומלץ לו בחום לשקול את עצם הגשת הבקשה למלגה.
 • סטודנט שלא השלים/לא היה זמין לביצוע התנדבות בשנת הלימודים הקודמת (תשפ״א), למרות שהתחייב לכך, בקשתו למלגה בשנה זו תיבחן לאור זה.
 1. התנדבות במהלך שנת הלימודים האקדמית:
 • מועד אחרון לשיבוץ להתנדבות – באחריות כל סטודנט להשתבץ במקום התנדבות בתיאום עם רכזת מלגות קרן אילת לא יאוחר מיום 1.12.21.
 1. קשר עם רכזת מלגות קרן אילת
 • רכזת מלגות קרן אילת תעמוד עם המתנדב בקשר רציף במהלך כל תקופת ההתנדבות, לצורך מעקב אחר ביצוע ההתנדבות, ולהודעות שונות בקשר עם המלגה וההתנדבות.
 • הסטודנט מצופה לזמינות, לשקיפות, ליחס מכבד ולשיתוף פעולה, וכן מצופה ממנו למסור מידע מדויק ככל הניתן.
 • כמו כן, הסטודנט נדרש לדווח לרכזת המלגה על כל אירוע חריג בקשר לביצוע שעות ההתנדבות במסגרת המלגה, בנוסף לדיווח שעות שוטף ובקשות כנ”ל.
 • רכזת מלגת קרן אילת תישלח מעת לעת הודעות ממערכת SMS, או באמצעות המייל. בחתימה על מסמך זה, הסטודנט מאשר לרכזת המלגה לשלוח לו הודעות למכשיר הטלפון האישי. יש לוודא כי אין כל חסימה לקבלת הודעות.

פרטי רכז/ת המלגה:
טלפון: 08-6367527
דוא”ל: [email protected]

מסלולי המלגה
לשנת תשפ״ב

סטודנט יכול להגיש בקשה למלגה באחד המסלולים הבאים, על סמך נתוניו האישיים:

מסלול מלגה סוג התואר/ הלימודים מוסד לימוד אופן והיקף ההתנדבות מלגה מטעם תנאים נוספים

#1

( לרשימת המסמכים הנדרשים לחצן כאן )

• תואר ראשון
• תואר שני
• הנדסאי
• לימודי הוראה
• תעודת הוראה
• לימודים בבתי”ס על תיכוניים לאמנויות
• עתודה

- מוסד אקדמי מוכר מל"ג
- מוכר מה"ט
- מוכר משרד התרבות והספורט

120 שעות בפר"ח +
20 שעות התנדבות בקהילה באילת

מפעל הפיס + פר"ח + קרן אילת

קריטריונים של פר"ח
+
קריטריונים של מפעל הפיס

140 שעות בקהילה ע"פ השת"פ

גורם השת"פ + קרן אילת

קריטריונים של מפעל הפיס ושותפים נוספים (ע”פ העניין)

140 שעות בקהילה

מפעל הפיס + קרן אילת

קריטריונים של מפעל הפיס צירוף אסמכתא לאי רישום/ ביצוע פר"ח

30 שעות בקהילה

קרן אילת

• יג'-יד' בחינוך טכנולוגי על יסודי מחוץ לאילת

בתי"ס המאושרים ע"י משרד החינוך

ללא התנדבות

קרן אילת

גורמים לשיתוף פעולה
למסלול 1#א׳

כדי להגיש בקשה למלגה במסלול זה, על הסטודנט להגיש בקשה למלגה גם לגורם השת”פ עצמו בזמן ההרשמה למלגה  

שאלות ותשובות מלגת קרן אילת

הקריטריונים לקבלת מלגה מפורטים במסמך הקריטריונים בקישור הבא

גובה המלגות נע בין 2,500-10,000₪ ונקבע על פי מסלול המלגה, מספר הזכאים והיקף המשאבים של קרן אילת באותה שנה.

סטודנטים אשר נמצאו זכאים למלגה יידרשו לבצע שעות פעילות לטובת הקהילה באילת, בהתאם לגובה המלגה. ע״פ תמהיל שעות ההתנדבות של המסלול או גורם שיתוף הפעולה

 

המלגה העירונית נפתחת בכל שנה בסמוך לפתיחת שנת הלימודים האקדמית. לוח הזמנים למלגה וכל המידע הנחוץ מתפרסמים באתר מרכז צעירים אילת, באתר העירייה, בעמודי פייסבוק עירוניים, בעיתונות המקומית וברשתות החברתיות.

לאחר התאריך האחרון להגשת בקשות למלגה, והשלמת המסמכים ועיבוד הבקשות, מתכנסת ועדת המלגות למספר דיונים לבחינת הבקשות ולאחריה יפורסמו החלטות הועדה.

במהלך הסמסטר השני של שנת הלימודים האקדמית נערך טקס עירוני בו מקבלים המלגאים את הפעימה הראשונה של המענק הכספי שנקבע – בדר”כ בחודש מאי. פעימה שניה של המילגה תינתן כחודשיים לאחר סיום הלימודים – בד”כ באוקטובר.

לתשומת לבכם, המלגאים יקבלו את מלוא הסכום רק לאחר שהשלימו את מכסת שעות ההתנדבות לטובת הקהילה שנקבעה עבורם.

ישנם מוקדי פעילות רבים בעיר הנוגעים במגוון רחב של אוכלוסיות. המלגאים מופנים לרכזת מלגת קרן אילת, ומשובצים במוקדים לפי העדפותיהם, נתוניהם האישיים ובהתאם לצרכים העירוניים.

אין חלקיות מלגה! יש להשלים את מלא השעות המחוייבות לפי מסלול המלגה בתמורה לקבלת המלגה. לא תינתן מלגה חלקית.

מלגות קרן אילת מיועדות לסטודנטים הלומדים בארץ בלבד.

הקריטריונים לקבלת מלגה מפורטים במסמך הקריטריונים בקישור הבא ומשתנה משנה לשנה

בהחלט, אך שיש לשים לב שיש קריטריונים שונים משנה לשנה, ואם קיבלת מלגה בשנה הקודמת לא בהכרח שתקבל מלגה בשנה הבאה. לקרוא טוב טוב.

גובה המלגה תלוי במסלול המלגה אליו את/ה נרשמ/ת, ונקבע סופית ע”י ועדת המלגות בכפוף למשאבים ולכמות התקנים.

בשנת הלימודים תשפ”ב יש אפשרות להנדסאים להגיש מלגה- קישור לקריטריונים. הנדסאי שעושה פרח יוכל להגיש מלגה במסלול מספר 1. הנדסאי שאינו עושה פרח יוכל להגיש במסלול 1א׳,2 ו3.

לאחר הגשת הבקשה למלגה אנו עוברים על כל הטפסים והמסמכים, ובמידת הצורך ניידע אותך לגבי מסמכים שצריך להשלים.

ברוב שרתי הדואר (כמו walla, Gmail וכדומה)  קיים מנגנון לסינון הודעות. יש לחפש את ההודעה בתיבת “דואר הזבל” (SPAM).

בשנת הלימודים תשפ”ב יש אפשרות לסטודנטים לתואר שני להגיש מלגה– קישור לקריטריונים.  סטודנט לתואר שני שעושה פר”ח יוכל להגיש מלגה במסלול #1. סטודנט לתואר שני שאינו עושה פר”ח יוכל להגיש למסלול # 1א’, 2# או #3.

בשנת הלימודים תשפ”ב יש אפשרות לסטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה להגיש מלגה- קישור לקריטריונים. הרשמה תינתן למי שנרשם ל-4 קורסים אקדמאיים ומעלה בלבד, גם אם מדובר במסלול משולב. (בית ברל)

לא ניתן לשלוח לנו מסמכים בדואר. שליחת מסמכים מתבצעת אך ורק דרך מערכת העלאת המסמכים לאתר. במידה ואתם נתקלים בקשיים טכניים, אנא צרו עמנו קשר בפייסבוק או בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]

תשובות על זכאות או אי-זכאות למלגה יימסרו לאחר גמר דיוני ועדת המלגות (אוקטובר-נובמבר).

שלבי תהליך הרשמה

ההסבר מתייחס לשנת הלימודים תשפ״ב 2021

1

בחר במסלול אליו אתה מעוניין להירשם

2

יש להוריד מהאתר את כתבי ההתחייבות, למלא ולחתום עליהם כנדרש. 

3

נפח כל המסמכים הנדרשים להגשה לא יעלה על 15 מ”ב (15,000KB (נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ”ב (1,000KB(
במידה והתמונה )קובץ (JPG  עולה על 1MB ניתן לכווץ אותו באמצעות הקישור כאן.
במידה והמסמך )קובץ (pdf עולה על 1MB ניתן לכווץ אותו באמצעות הקישור כאן

4

במקרה של שינויים יש לעדכן מידית את רכזת מלגות “קרן אילת” במייל 

 [email protected]

דוגמה למסמכים נדרשים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:  [email protected] או בטלפון: 08-6367527/84

החל מ 15.8.21 ועד 30.9.21 לא יינתן מענה טלפוני אלא מענה במייל בלבד!

כמו כן, לא ניתן להגיש את המלגה באופן ידני אלא באופן מקוון בלבד, דרך אתר ההרשמה.

כבר החלטת מה אתה רוצה לעשות?

נבנה ע״י Mockup.co.il

מקצוע מוסד סוג תעודה
עבודה סוציאלית
בן גוריון
תואר ראשון
הנדסה שנה א'
בן גוריון
תואר ראשון
פסיכולוגיה (דו חוגי)
בן גוריון
תואר ראשון
ניהול (דו חוגי)
בן גוריון
תואר ראשון
אומנות (דו חוגי)
בן גוריון
תואר ראשון
ניהול מלונאות ותיירות
בן גוריון
תואר ראשון
רב תחומי- מדעי הרוח והחברה
בן גוריון
תואר ראשון
ביולוגיה ימית שנה ג'
בן גוריון
תואר ראשון
ביולוגיה ימית
בן גוריון
תואר שני
מנהל עסקים
בן גוריון
תואר שני
ניהול ויישוב סכסוכים
בן גוריון
תואר שני
חינוך לגיל הרך
לוינסקי
תואר ראשון
חינוך מיוחד 6-21
לוינסקי
תואר ראשון
הוראת יסודי
לוינסקי
תואר ראשון
חינוך מיוחד
לוינסקי
תואר שני
הוראה ולמידה
לוינסקי
תואר שני
הנדסאי חשמל
עמל הישגים
לימודי הנדסאים
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
המכללה למנהל
לימודי הנדסאים
בתנ"ך ובמחשבת ישראל
מכללת ירושלים
תואר ראשון
מכון סאמיט

יפעת – 0543320007

או במייל[email protected]

נטע@ אילת עמותת תפוח
אתנחתא

טלפון טלי ליפשיץ – 050-690-8303

[email protected]

צירוף מסמכים נדרשים – מסלול #2, #3, #4:

מסמך נדרש
חייל בודד משוחרר מוכר משרד הביטחון
אישור על הכרה בחייל כבודד וזכאי סיוע
מצב סוציאלי חריג
דו"ח סוציאלי- עובדת סוציאלית
נכות/מחלה כרונית של הסטודנט
אישור הכרה בנכות (ביטוח לאומי/ משרד הביטחון)
מחלה כרונית יציבה-בן משפחה
אישור הכרה בנכות (ביטוח לאומי/ משרד הביטחון)
יתום מהורה
אישור/תעודת פטירה של ההורה
מתנדב / מעורב בקהילה (שלא קשור להתנדבות של מלגה)
אישור התנדבות ממקום ההתנדבות (נכון ל 2020-21)
חיילים/סטודנטים נוספים במשפחה
תעודת סטודנט/ תעודת חוגר של בן המשפחה הרלוונטי (נכון ל 2021)
מילואים
אישור ימי מילואים מצה"ל
ניתוק קשר עם ההורים
תצהיר נוטריוני בלבד
הורים גרושים
תעודת גירושין
מזונות
אישור דמי מזונות
אחר
מכתב אישי מפורט

צירוף מסמכים נדרשים – מסלול 1#א

צירוף מסמכים נדרשים – מסלול #1

דילוג לתוכן